داشتم با همسرم حرف ميزدم در مورد دوستش که به تازگی خانه ايی خريده بود و بانک موافق کرده که در ازای خريد خانه وام بهشون بده وطبعا بانک بهره خودش رو در ازای اين پولی که به مشتری داده می گيره من گفتم اره تو ايران هم همينطور هست بانک بهره پول رو می گيره ميگفت مگه امکان داره اين کار ممنوع است در کشورهای اسلامی گفتم نه بابا کجا ممنوعه بهره  پول رو ميگيره خلاصه خيلی تعجب کرد و همينطور داشت منو با حيرت نگاه می کرد راستش منم  به شک افتادم چون من  جديدا از سيستم بانکی ايران خبر ندارم خلاصه پيش خودم گفتم بايد حتما اين مسئله رو سوال کنم ببينم بانکهای کشورمان در ازای وامی که برای خريد خانه يا هر چيز به مشتريشون ميدهند بهره ايی هم بابت اين پول می گيرند؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 9 بازدید