امروز هوا  بارونی و گرفته است

 اما من ديروز کلی گل کاشتم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید