ايران

تا ۱ ساعت ديگه ميريم فرودگاه و  ساعت ۳۰/۱ صبح شنبه می رسيم ايران مادر هنوز در بيمارستان بخش مراقبتهای ويژه بستری است تو اين چند رو خيلی بهم سخت گذشت و همش اضطراب و تشويش داشتم نميدونم شايد به خاطر اينکه دور هستم از خانواده و مادر اين احساس رو داشتم ديشب يک خواب خيلی خوب ديدم اميدوارم که مادر خوب بشه...

خوب... پست بعدی در ايران .

/ 0 نظر / 14 بازدید